Sobota 20.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Ekonomika Práce Náchod připravuje revitalizaci zámeckého kopce

Náchod připravuje revitalizaci zámeckého kopce

seznam článků
Náchod připravuje revitalizaci zámeckého kopce
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Strana 11
Všechny strany

foto-4 1875Revitalizace zámeckého kopce - v posledních týdnech stále častěji skloňované sousloví. Město Náchod ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) tuto pro Náchod významnou investiční akci připravuje již více než rok. První debata zástupců města s představiteli NPÚ a příprava vlastního záměru byla zahájena již v lednu loňského roku.

V květnu 2014 provedla firma GeoNetPro, s.r.o. geodetické zaměření zámeckého kopce, v červenci bylo schváleno zadání rozsahu úprav zámeckého kopce. Následovala inventarizace a dendrologické posouzení zeleně, které na základě výběrového řízení provedla firma SAFE TREES, s.r.o. Začátkem listopadu bylo vypsáno výběrové řízení na projektanta a na sklonku roku, přesně 29. 12. 2014, byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace - firmou New Visit s.r.o., Hradec Králové.
Převážná část zámeckého kopce je na pozemcích NPÚ, proto byla v únoru 2015 podepsaná smlouva o jejich výpůjčce až do roku 2023.

Nyní předkládáme studii k seznámení občanům Náchoda. Veřejné diskuzi, kterou tato investice nepochybně vyvolá, předcházela řada jednání za účasti odborníků a dotčených organizací (zástupci NPÚ, Krajského úřadu KHK, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO, odbor životního prostředí a odbor výstavby a územního plánování MěÚ Náchod, tým pro rozvoj města, Technické služby Náchod, s.r.o.), které budou k projektové dokumentaci vydávat stanoviska a vyjádření. Připomínky a požadavky z jednání projektant zapracoval do konečné verze studie.

"Abychom předešli obavám, že úpravy zámeckého kopce způsobí "ničení přírody", je nutné především informovat o jejich rozsahu a způsobu, to je teď naším hlavním úkolem. Za zmínku určitě stojí vlastní historický vývoj podoby zámeckého kopce," uvedl k představení záměru Jan Birke, starosta Náchoda.

"Osobně jsem velmi rád, že se zámeckému návrší věnuje pozornost a dochází k jeho rehabilitaci na základě historických pramenů, například vedut. To, že tento velký projekt budeme společně realizovat, je možné díky výborné spolupráci Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově a města Náchod. Těší mne, že výsledkem této příkladné spolupráce bude, jak doufám, úspěšná revitalizace zámeckého kopce, kdy dojde nejenom k jeho stabilizaci a celkové úpravě, ale také k vizuálnímu propojení zámku, národní kulturní památky, a města Náchod, neboť všechny tyto subjekty k sobě odpradávna patří," dodává k plánovanému záměru PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově.

Celý tento projekt je otázkou následujících let a město se bude snažit na jeho realizaci získat dotace. Vlastní zahájení úprav předpokládáme až v příštím roce. "O obnovení parkových úprav zámeckého kopce se v Náchodě diskutuje již více než dvacet let. Již první polistopadový starosta Míla Čermák prosazoval tento záměr obnovy parkové úpravy, která je svou polohou přímo v centru města rozhodně ojedinělá. Jde o důležitý a nepochybně rozsáhlý projekt, kterým chceme navázat na tradici našich předků a zpřístupnit toto místo všem obyvatelům a návštěvníkům Náchoda v odpovídající moderní podobě", dodal k záměru místostarosta Tomáš Šubert.

Jak to vidí projektant...

Zámecký kopec v Náchodě je odpradávna kulturním fenoménem, se zřetelnou stopou tradice. V raném 19. století byl kopec otevřený, pastevní a romantický, v polovině 19. století osazený ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem. Jižní svahy, ohraničené hradebními zdmi, byly pěstovány jako městský park mezi hlavním náměstím a zámkem s jasnou architektonickou stopou, dodnes zřejmou, avšak zanikající. Je jím kamenné schodiště lemované stromořadím. Cílem projektanta je spolu s odbornou pomocí památkové péče, ochrany přírody a dvěma hlavními správci území, tedy Městem Náchod a Národním památkovým ústavem, najít nejvhodnější spojnici kulturně-historické tradice, kvality života kopce pro první polovinu 21. století a zároveň podpořit význam přírodních hodnot místa. Součástí hledaného řešení musí být jistota stability kopce, který místy eroduje, má málo funkční odvodňovací systém a neschůdné pěšiny.

Dnešní stav bohužel neslibuje žádnou kvalitní perspektivu do budoucna, kopec velice utrpěl dlouholetou absencí údržby a péče (viz stávající foto). Po kulturních výsadbách a anglických parcích zde dnes nacházíme pouze nesouvislé pozůstatky. Jižní svahy jsou nestabilní, v některých místech už se sesunuly a celý kopec je pokryt víceméně souvislým porostem, na mnoha místech přestárlým a zahuštěným nálety dřevin nebo keři. Dnešní podoba zámeckého kopce je, vzhledem k bohaté historii areálu, stavem novým, vzniklým až v průběhu 2. pol. 20. století. Po větší dobu existence hradního a později zámeckého areálu byl kopec převážně holý, bez výrazného zalesnění. Ještě v první polovině 19. stol. byla větší část zámeckého kopce pokryta loukami s ovocnými stromy, pouze na jižních (a o něco později i východních svazích) byly založeny "anglické" parky (Regnerovy a Idiny sady).

Záměrem je kromě geotechnické stabilizace svahů také vizuální propojení zámku s městem. Krajina městská a krajina zámeckého masivu je jedno místo, tak má být také vnímáno do budoucna. Důležitý je vztah města, lidí a krajiny.

V rámci sítě cest, která bude obnovena, bude rovněž řešena významná část celkového systému odvodnění zámeckého kopce. Vznikne pohodlná okružní cesta kolem celého kopce, ale i mnoho dalších pěších cest – ať už přírodních z mlatu či visutých těsně nad zemí tam, kde to terén přikáže. Z geotechnického průzkumu vyplynulo obnažení některých skalních výchozů, především na jižních svazích. Tím bude obnoven vizuální kontakt zámku a města a rovněž lépe vynikne obnovená lipová alej podél historického schodiště. Plochy šeříků, dříve tradiční podstata parkové atmosféry jižních svahů, budou obnoveny a pěstovány.

Hřeben kopce je alejí kněžny Kateřiny Zaháňské. Rádi bychom toto místo spojili s městem atmosférou ovocného sadu. Tím se pouze vrátíme k původní myšlence. Tou je ovocný sad, který, pokud do něho mohou lidé, je krásným parkem, rekreačním prostorem. Mění se s každým ročním obdobím, kvete, voní a nadto také chutná. Veřejně přístupné ovocné sady jako součást stromové vegetace kopce, s loukou pod stromy. Obnovená atmosféra krajiny v centru Náchoda. Není mnoho měst, které mohou mít ovocné sady přímo v centru. Cílem je proto nabídnout možnost příjemných procházek, ale i otevřených pohledů do interiéru parku a okolí.

V údolí západních svahů, podél hlavní pěší cesty, vznikne louka a také prostor s herními či fitness prvky. Západní terasy u paty zámku budou zrekonstruovány a zpřístupněny. Dožívající alej podél klikaté serpentiny Zámecké cesty bude obnovena. Nové, příjemnější místo mezi městem a zámkem vznikne v závěru Karlova náměstí. Pěší zóna bude v úpatí svahu ukončena pobytovým schodištěm, jehož součástí bude bezbariérová rampa. I to je součástí snahy o zpřístupnění dramatického terénu zámeckého kopce. Karlovo náměstí a průchod ve východních hradbách bude propojen novým schodištěm, stávající schodiště vedoucí směrem k dnešním Idiným sadům bude rekonstruováno. Kvalitní porosty budou ošetřovány a pěstovány s odbornou péčí, jsou součástí atmosféry města, jsou také biotopem mnohých živočichů. Jde nám o vyvážený vztah kulturního a přírodního prostředí.

Veřejnost se může se záměrem revitalizace zámeckého kopce seznámit v 1. patře budovy náchodské radnice, Masarykovo náměstí 40, kde budou od 7. 4. instalovány panely s návrhovou studií, popisem a fotografiemi a také na www.mestonachod.cz nebo v dubnovém čísle Náchodského zpravodaje.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře