Pátek 12.červenec 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2014

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2014

Email Tisk PDF

novacVedení města Nové Město nad Metují, jmenovitě starosta Petr Hable a místostarosta Michal Beseda, na webových stránkách města zveřejnilo zprávu o stavu Nového Města nad Metují v roce 2014.

Vážené dámy a pánové, vážení občané našeho města,

předkládáme Vám zprávu o stavu města v roce 2014. Obdobnou zprávu Vám budeme předkládat každoročně i v následujících letech, abyste, Vy všichni, měli možnost nalézt v jednom dokumentu informace o zásadních událostech a hospodaření města. Porovnání těchto zpráv se sliby volebních stran a sdružení Vám umožní průběžnou kontrolu, zda a jak jsou tyto sliby plněny a realizovány.

Dovolte nám tedy, abychom Vás v krátkosti seznámili s děním v našem městě v roce 2014. Hlavním mottem loňského roku, zejména pak jeho druhé poloviny, byly komunální volby. Díky důvěře, které se kandidujícím stranám a sdružením od voličů dostalo, bylo zvoleno zastupitelstvo města, rada města, starosta a místostarosta. Veškeré orgány vzešlé z voleb se neprodleně ujaly svých funkcí a začaly vykonávat činnost zajišťující běžný chod města.

Majetek a hospodaření města

Nepříznivým trendem několika minulých let byl ne vždy odůvodněný průběžný nárůst běžných provozních výdajů a nízké příjmy města ze státní pokladny. Počínaje rokem 2014 se tato situace začala měnit. Příjmy ze státní pokladny rostou, zvyšování provozních výdajů se podařilo zastavit.

V loňském roce hospodařilo město s příjmy 176,5 mil. Kč a výdaji 167,1 mil. Kč. Hospodaření města tedy skončilo přebytkem ve výši 9,4 mil Kč. Na této skutečnosti měly podíl kromě již zmíněných úspor v provozních výdajích i vyšší příjmy města, odůvodněné přesuny realizace některých investičních akcí do roku 2015 a úspory při realizaci uskutečněných investic. Během roku 2014 město obdrželo investiční dotace ve výši 20,1 mil. Kč. Na základě zlepšení všeobecné ekonomické situace ČR předpokládáme, že v následujících letech dojde k postupnému zvyšování příjmů města ze státního rozpočtu, což společně s odpovědným hospodařením umožní realizaci některých dlouho odkládaných akcí.

Město Nové Město nad Metují disponuje majetkem v hodnotě téměř 1 miliardy Kč. Nezanedbatelnou část této hodnoty tvoří 298 městských bytů, které jsou průběžně renovovány a modernizovány. V roce 2014 město prodalo 11 pozemků v hodnotě 2,2 mil. Kč a zakoupilo 3 pozemky v hodnotě 1,4 mil. Kč.

Investiční akce

Zásadní událostí, jejíž význam oceníme zejména v dalších letech, bylo přijetí aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města. Tento plán udává jasný směr a odůvodněné priority, do kterých budeme v budoucnu směřovat významné investiční prostředky.

Prostřednictvím odboru majetku města bylo v loňském roce proinvestováno 26,9 mil. Kč. Kromě menších výdajů spojených se zvelebováním města a přípravou budoucích projektů bylo zrealizováno 29 akcí, z nichž nejvýznamnější jsou kompletní zateplení DDM Stonožka včetně výměny radiátorů, rekonstrukce chodníků v ul. 28. října a Rašínova, dokončení další části demolice a následné rekultivace prostoru bývalých kasáren, výměna oken v zadní části budovy ZŠ Komenského. V rámci zvýšení bezpečnosti byla zahájena postupná instalace městského kamerového systému.

V roce 2015 budou v Novém městě nad Metují nejvýznamnějšími akcemi opravy a rekonstrukce komunikací ve vlastnictví státu a Královéhradeckého kraje. Město plánuje svoji spoluúčast na těchto opravách ve výši téměř 13 mil. Kč.

Životní prostředí

V roce 2014 bylo ve městě evidováno 1886 popelnic a 121 kontejnerů. Občanům bylo zdarma zapůjčeno k užívání dalších 200 ks kompostérů zakoupených díky dotaci. Vybudována byla dvě místa s podzemními velkokapacitními kontejnery na třídění odpadu v ul. Pod Výrovem a ul. Nahořanská, dalších 10 kontejnerových stání bylo nově zrealizováno.

Školství, kultura, zájmová činnost

Město je zřizovatelem všech základních a mateřských škol působících v Novém Městě nad Metují. K 30. září 2014 navštěvovalo základní školy celkem 958 žáků, v mateřských školách bylo umístěno 372 dětí. Město je také zřizovatelem základní umělecké školy, Domu dětí a mládeže Stonožka. Dalšími organizacemi působícími v oblasti kultury jsou městská knihovna a městské muzeum, město je největším přispěvatelem na činnost městského klubu.

Stálá finanční podpora je městem poskytována sportovním klubům, zájmovým organizacím a kulturním spolkům. Jedním ze základních hledisek při rozhodování o výši podpory je samozřejmě společenská prospěšnost a dlouhodobá práce s mládeží.

Ze stovek kulturních, sportovních a společenských akcí, konaných v našem městě v roce 2014, uvádíme pouze některé: Novoměstský ples, Vyhlášení sportovce za rok 2013, Univerzita třetího věku, Brány města dokořán, Smetanovské dny, Novoměstský hrnec smíchu, Velká cena v olympijsko-athénském šplhu, lehkoatletická Velká cena Nového Města nad Metují, Dětský den/Kinderfest, Dny evropského dědictví, Slavnostní večer a ocenění významných občanů města 28. října, Dětský silvestr.

Obyvatelstvo

Ke konci roku 2014 žilo v našem městě 9586 obyvatel, z toho 4644 mužů a 4942 žen. Od roku 2001 dochází bohužel každoročně k menšímu poklesu počtu obyvatel. V loňském roce se narodilo 67 dětí, přistěhovalo se 173 osob, odstěhovalo se 234 osob a zemřelo 96 obyvatel.

Sociální oblast

Nové Město nad Metují patří k těm městům, jejichž sociální péče je dávána za vzor ostatním obcím. O tom svědčí i řada ocenění, která v této oblasti pravidelně získáváme. Nedílnou stránkou tohoto systému je však i jeho významná finanční náročnost, kterou chápeme jako nezbytnou součást rozpočtu města. Klientům je v různých životních situacích k dispozici sociální poradenství, asistované hospodaření, sociální ubytovna, oddělení sociálně-právní prevence dětí. Významnou součástí systému jsou městem provozované Městské středisko sociálních služeb Oáza společně s Domem seniorů a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Mandl.

Úklid a údržba města

Úklid a údržba města je stejně jako ve všech městech jedním z nejdiskutovanějších témat. Snahou vedení města bylo, je a bude, zajistit v rámci omezených finančních zdrojů co nejlepší a nejefektivnější činnost technických služeb. Technické služby jsou organizační složkou města a zaměstnávají celkem 27 pracovníků, kteří zajišťují - kromě jiného - úklid všech částí města, údržbu městské zeleně, chodníků, komunikací a dopravního značení, opravy a nátěry odpadkových košů a laviček, opravy vybavení dětských hřišť, pomoc při akcích pořádaných městem i místními spolky, údržbu veřejného osvětlení a městského rozhlasu.

Bezpečnost ve městě

S radostí konstatujeme, že žijeme v jednom z nejklidnějších a nejbezpečnějších měst regionu. Úsilí městské policie a její spolupráce s Policií ČR směřují k tomu, abychom stejnou větu mohli pronášet i v budoucích letech. Město v současné době zaměstnává 9 strážníků včetně velitele a zajišťuje nepřetržitou hlídkovou službu. Městská policie v roce 2014 řešila ve spolupráci s Policií ČR 118 trestných činů a přestupků, s hasiči spolupracovala při 104 událostech. Samostatně řešila 1017 přestupků a podezření z jejich spáchání, zejména v oblasti silniční dopravy.

Závěrem této stručné zprávy bychom chtěli poděkovat všem občanům města, zastupitelům a radním, zaměstnancům města i městem zřizovaných organizací, členům spolků a neziskových organizací, kteří svoji každodenní prací, aktivitou a dobrovolnou činností přispívají k tomu, že Nové Město nad Metují je opravdu krásným místem pro život.

Foto FB Nové Město nad Metují

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře