Neděle 23.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Návrh nového územního plánu Náchod přechází do závěrečné fáze

Návrh nového územního plánu Náchod přechází do závěrečné fáze

Email Tisk PDF
seznam článků
Návrh nového územního plánu Náchod přechází do závěrečné fáze
Strana 2
Všechny strany

planDo závěrečné fáze procesu vstupuje po několika letech pečlivých příprav a podrobných jednání, návrh nového územního planu Náchod. Tento klíčový a rozvojový dokument musí zajistit rovnováhu a nabídnout podmínky pro úměrný rozvoj města z hlediska funkčního i prostorového za současné ochrany hodnot daného území. Na zpracování návrhu se nepodílí pouze pořizovatel a zpracovatel územního plánu, ale také město Náchod a jeho občané.

Jak práce probíhaly?

Přípravy tohoto důležitého dokumentu lze datovat již do roku 2007, kdy vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Pořízení nového územního plánu projednalo a schválilo zastupitelstvo na jaře 2010. Po provedení nezbytných prací na rozborech, průzkumech a podkladech bylo na podzim 2013 zastupitelstvem schváleno zadání a mohl začít vznikat návrh územního plánu. Zpracovatelem je, na základě výběrového řízení, firma REGIO, projektový atelier s.r.o. Hradec Králové. Návrh byl odborem výstavby a územního plánování projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi a v souladu s jejich připomínkami a na základě veřejné diskuze projektantem upraven. V této fázi se veřejnost zapojovala svými připomínkami a požadavky. Aby se veřejnost mohla dostatečně seznámit s tímto důležitým dokumentem, byla doba pro přijímání připomínek a požadavků výrazně prodloužena nad lhůtu, kterou ukládá zákon. V této fázi pořizovatel obdržel k posouzení a projednání 63 připomínek a požadavků.

Co bude následovat?

Obdobně jako v minulých etapách, chce poskytnou město Náchod veřejnosti dostatek času k prostudování upraveného návrhu nového územního plánu. Po vydání stanoviska krajským úřadem bude upravená podoba návrhu k dispozici na stránkách města, v sekci Odbor výstavby a územního plánování - projednávané územní plány (https://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/projednavane-uzemni-plany/ ). Dále bude mít veřejnost možnost se s návrhem seznámit formou výstavy ve veřejně přístupných prostorách budovy MěÚ, ul.Němcové 2020 a v tištěné podobě na odboru výstavby a územního plánování. Na podzim t.r. proběhne veřejné projednání návrhu územního plánu. Termín jednání bude včas zveřejněn na úřední desce a webu města. Po vyhodnocení námitek a připomínek zhotovitel návrh opět upraví do tzv. čistopisu, který se předloží zastupitelstvu města ke schválení. Zastupitelstvo města územní plán vydává formou opatření obecné povahy.

Je ještě možnost pro podání připomínek a námitek?

O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se koná veřejné projednání. Jak je uvedeno výše, veřejné projednání proběhne na podzim tohoto roku. Termín jednání bude včas zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města. V této závěrečné fázi mohou nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Ostatní veřejnost může návrh připomínkovat. V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám již nebude přihlíženo.

Formulář pro podávání námitek a připomínek bude k dispozici na webu města v sekci Odbor výstavby a územního plánování - formuláře (https://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/formulare/default.asp#vystavba). Vytištěné formuláře budou k dispozici na odboru výstavby a územního plánování a na výstavě k ÚP. Odbornou radu případným zájemcům při jejich zpracování poskytnou pracovníci odboru výstavby a územního plánování.

Závěrem

Územní plán, především vytváří předpoklady pro zkvalitnění životních podmínek, s čímž souvisí zachování či navýšení počtu obyvatel ve městě a jeho dílčích částech. Proto jsou navrhovány v daném území vhodné rozvojové plochy např. pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu, dopravu, rekreaci atd. Jedním z principů nového územního plánu je také zajištění maximálního souladu města s jeho přírodním zázemím, přičemž není opomenut ani jeho rekreační potenciál. Územní plán musí řešit současné potřeby obyvatel města takovým způsobem, aby umožnil existenci a přežití i budoucích generací.

Ing. Jan Čtvrtečka, člen Rady města Náchoda a určený zastupitel

obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře