Sobota 20.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Babiččino údolí čekají rozsáhlé práce na jeho obnově

Babiččino údolí čekají rozsáhlé práce na jeho obnově

Email Tisk PDF
seznam článků
Babiččino údolí čekají rozsáhlé práce na jeho obnově
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Všechny strany

pc196250Správa státního zámku v Ratibořicích se letos chystá provést v Babiččině údolí významné investiční akce, které přispějí ke zlepšení stavu národní kulturní památky.

Půjde o komplexní obnovu bytového domu čp. 10 v sousedství hlavního parkoviště u zámku a jeho adaptace k původnímu účelu, tj. bydlení, zejména pro stálé zaměstnance správy zámku. Vedle kompletní výměny krovu, střešního pláště a klempířských prvků, budou obnoveny všechny výplně, vnější fasáda a vnitřní omítky, stropy, podlahy, instalovány nové inženýrské sítě, nové vytápění včetně centrální kotelny na ekologické palivo v podobě dřevěných pelet. Nově bude vybudována pro tento dům čistička odpadních vod a kompletně budou obnoveny 4 bytové jednotky. Tato akce je ve stavu před realizací s nákladem cca 13 mil. korun. V první polovině roku 2017 bude probíhat soutěž k výběru dodavatele a předpokládáme, že ve druhé polovině roku bude stavba zahájena.

Do poloviny února, kdy měl zpravodaj uzávěrku, počasí neumožnilo zahájit další velice významnou stavební akci, která je vedená pod názvem "SZ Ratibořice – odstranění škod po povodni z června 2013 na NKP". Půjde o generální obnovu vodního díla Mlýnský náhon v Ratibořicích. Zadavatelem a investorem akce je Národní památkový ústav, který je příjemcem účelové státní dotace z prostředků v gesci Ministerstva kultury ČR na odstraňování škod po povodni v roce 2013.

Celková cena díla, včetně nákladů na projekt, expertízy a posudky, technický dozor investora a koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) činí 7 702 043,05 Kč. Na základě veřejných soutěží v průběhu roků 2015 – 2016 byli vybráni dodavatelé. Projekt vypracovali Ing. arch. Soběslav Macas a Ing. arch. Petr Macas z Atelieru Macas se sídlem v Pardubicích. Jako technický dozor investora (TDI) byla vybrána firma Tluka & Partners, s.r.o. se sídlem v Hradci Králové. Za dodavatele (zhotovitele) díla byla vybrána a smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Loučka Pardubice, s.r.o. se sídlem v Pardubicích.

Do konce roku 2016 byla též uzavřena všechna schvalovací a vyjadřovací řízení. Zároveň památkový ústav získal všechna rozhodnutí a povolení k možnosti zahájení realizace stavby, která má být dokončena do 31. 8. 2017. Stavba bude probíhat též pod dohledem služby Archeologického ústavu Akademie věd ČR a za přísného dozoru koordinátora BOZP, který spolu s TDI zajišťuje a případně vymáhá a nařizuje konkrétní bezpečnostní podmínky a opatření v místě stavby, a to i vůči veřejnosti.

Nejprve bude přehrazen vtok do náhonu u Viktorčina splavu. Spolu s pozvolným odtokem vody v celé délce náhonu musí být dána přednost splnění podmínek ochrany přírody. Ty jsou stanoveny závazným stanoviskem k zásahu do významného krajinného prvku a rozhodnutím o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů místně příslušným orgánem AOPK - CHKO Broumovsko.

Bude proveden zevrubný průzkum na výskyt předpokládaných vodních živočichů (škeble rybničné, střevle potoční, případně dalších druhů ryb, mlžů, raků apod.). V případě jejich výskytu budou živočichové vyloveni a přemístěni na jiná vhodná náhradní stanoviště, např. do jiných zavodněných úseků navazujících závlahových kanálů, aby po dokončení díla mohli být navráceni zpět do míst svého původního výskytu.

Dále se dá do práce mechanizace, která vyčistí mlýnský náhon v délce 750 m vybráním naplavených usazenin (odhad 1300 m³). Potom dojde k obnovení původního lichoběžníkového průtočného profilu. Vytěžené usazeniny budou odvezeny na určené mezideponie, nebo přímo do místa konečného druhotného využití. Ekologicky nezávadný sediment je možné zužitkovat různými způsoby pro zemědělské a podobné potřeby na základě odborné expertizy provedené firmou Vodohospodářské laboratoře, s.r.o., Pardubice.

Po dokončení čištění koryta budou pokračovat práce na obnově všech mostků a stavidel v celé délce náhonu. Dojde k celkové výměně a zhotovení 4 mostků vedoucích přes náhon, bude obnoveno nebo celkově rekonstruováno všech 6 stavidel v celé délce náhonu, tzn. ne jen ta stávající, ale i 2 stavidla dlouhá léta nefunkční a nepoužívaná. Některá stavidla (propusti) budou zcela nově založena a osazena staronovými hradly, vyrobenými dle dochovaných starších verzí.

Spolu s tím budou obnoveny kamenné opěrné zdi v úsecích koryta, kde se vyskytovaly a vyskytují, které byly spolu se stavidly poškozeny povodní v roce 2013. Dá se říci, že pomyslným vrcholem díla bude založení a zhotovení zcela nových dřevěných vantroků včetně nátokových stavidel jak pro mlýn, tak i pro mandl.

Obnovena bude také funkčnost tří vodních kol. Přibude jedno zcela nové kolo a jedno repasované pro Rudrův mlýn. Vodní kolo mandlu bude také celkově repasováno. Celková obnova historického mlýnského náhonu je významná nejen po stránce památkové péče, ochrany životního prostředí, nakonec i z estetického hlediska, ale také pro možnost řádného a správného užívání tohoto vodního díla podle tzv. manipulačního řádu, který je základním dokumentem pro každé vodní dílo.

V zájmu bezpečného postupného provádění díla obnovy, ale zejména s ohledem na bezpečnost bude veřejnost v průběhu stavby omezována podél mlýnského náhonu pouze lokálně. Je potřeba zajistit optimální podmínky k práci stavebních dělníků. Prosíme veřejnost, aby dbala bezpečnostních opatření a respektovala případná omezení.

K rozsáhlejšímu omezení pohybu veřejnosti po údolí, pokud dovolí klimatické podmínky, by mělo dojít v průběhu března, tedy ještě před oficiálním zahájením návštěvnické sezony 2017.

V zájmu urychlení čištění koryta náhonu, snížení doprovodných nákladů na stavbu, usnadnění pohybu mechanizace a nákladní dopravy, ale především v zájmu bezpečnosti návštěvníků údolí, bude potřeba zhruba na 10 dnů zcela uzavřít vstup nepovolaných osob v úseku Rudrův mlýn – Panský hostinec – Viktorčin splav. Doufám, že veřejnost toto krátkodobé opatření pochopí a bude ho respektovat. Další etapy stavby budou řešeny lokálně a je počítáno s tím, že migrující veřejnost a tradiční akce nebudou omezovány nad míru nezbytně nutnou.

Věřím, že podobně jako loňské restaurování sousoší Babičky s vnoučaty a sochy Panny Marie u mlýna, veřejnost ocení i tuto obnovu součástí Národní kulturní památky Babiččino údolí v Ratibořicích, které provádí a spravuje Národní památkový ústav.

Foto: Ivan Češka a Jan Holý, zdroj www.ceskaskalice.cz

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře