Městský úřad Nové Město nad Metují zveřejnil zprávu o své činnosti za rok 2018

Tisk

novac

Na webu města zveřejnil Městský úřad Nové Město nad Metují opět po roce Zprávu o činnosti za uplynulý rok. Jedná se o podrobný materiál, jehož cílem je poskytnout veřejnosti veškeré informace o činnosti zaměstnanců Městského úřadu v roce 2018.

"Stejně jako v předchozích letech, tak i letos vydal Městský úřad souhrnnou zprávu o činnosti. Tuto souhrnnou zprávu vydáváme již po čtvrté, navazujeme tak na dobrou praxi předchozích let. Jedná se o poměrně obsáhlý materiál, ve kterém jsou za rok 2018 podrobně zpracovány informace o činnosti odborů a oddělení MěÚ a dále i Městské policie," vysvětluje tajemník Městského úřadu Petr Tyč a dodává: "Zpráva obsahuje organizační strukturu úřadu a na ni navazující systém řízení. U každého odboru i oddělení je zpracován výčet jejich činností podle jednotlivých oblastí a daných kompetencí. Tento přehled je v některých případech doplněn i o odkazy na právní normy, podle kterých je postupováno. To se týká především oblasti přeneseného výkonu státní správy, který MěÚ zajišťuje. Na tyto informace pak ještě navazuje výčet prováděných úkonů v jednotlivých agendách v průběhu roku 2018 a srovnání s roky předcházejícími. U odborů či oddělení, jejichž činnost je přímo navázána na městský rozpočet, najde občan i přehled o jejich hospodaření s těmito financemi. Věřím, že zpráva dává všem zájemcům dostatek informací o tom, čím se náš úřad a také Městská policie v roce 2018 zabývaly a jaké aktivity vyvíjely."

Zpráva je k dispozici na webu města.